Yüksek Lisans Tezleri

Sitemizin Akademik ve Kaynaklar bölümünde bulunan bilgilerinizde eksik veya yanlış bilgi varsa yahut bilgilerinizde herhangi bir güncelleme yapılmasını istiyorsanız özellikle bu hususu mailinizde belirterek ekteki öğretim üyesi bilgi formunu doldurup gönderebilirsiniz. ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİ FORMU için tıklayınız. (mujgan.tuncyucel@medeniusul.org)


TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 1. Prof. Dr. Oğuz ATALAY, Adli Yardım, 1986.
 2. Prof. Dr. Ömer ULUKAPI, Medeni Usul Hukukunda Tarafların Duruşmaya Gelmemesi ve Bundan Doğan Sonuçlar, 1986.
 3. Prof. Dr. Süha TANRIVER, İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, 1986.
 4. Prof. Dr. Adnan DEYNEKLİ, Ticari Defterlerle İspat, 1987.
 5. Prof. Dr. Erdal TERCAN, Hâkimleri Sorumluluğu, 1988.
 6. Prof. Dr. Recep AKCAN, Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi, 1988.
 7. Prof. Dr. Nevhis DEREN-YILDIRIM, Türk, İsviçre ve Alman Hukukunda Hacze (adi) İştirak, 1989.
 8. Prof. Dr. Ali Cem BUDAK, Kıta Avrupası ve Anglo- Sakson Hukukunda Kesin Hüküm,1991.
 9. Prof. Dr. İbrahim ERCAN, Medeni Usul Hukukunda İhtiyati Tedbir, 1992.
 10. Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, 1993.
 11. Prof. Dr. Murat ATALI, Genel Mahkemelerle Ticaret Mahkemeleri Arasındaki İşbölümü, 1993.
 12. Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ, Borçlunun Bazı Mallarının Haczedilememesi, 1994.
 13. Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN, İcra ve İflas Hukukumuzda Borç Ödemeden Aciz Belgesi, 1994.
 14. Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ, Türk Hukukunda İhtiyati Tedbirler, 1995.
 15. Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ, Borçlunun Bazı Mallarının Haczedilememesi, 1996.
 16. Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN, İl Genel Meclisleri, 1998.
 17. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ, İş Mahkemeleri ve İş Mahkemelerinde Yargılama Usulü, 1998.
 18. Prof. Dr. İbrahim AŞIK, Ceza ve Hukuk Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi, 1998.
 19. Yrd. Doç. Dr. Mesut ERTANHAN, Hisse Haczi ve Paraya Çevrilmesi, 1998.
 20. Doç. Dr. Mine AKKAN, İcra ve İflas Hukukunda Menkullerin Paraya Çevrilmesi, 1999.
 21. Doç. Dr. Kudret ASLAN, Medeni Usul Hukukunda Davadan Feragat, 1999.
 22. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK, Noter Senetlerinde Sahtelik, 2000.
 23. Yrd. Doç. Dr. Ebru AY CHELLİ, Mukayeseli Hukukta Menkul Satışında Mülkiyetin Nakli , 2000.
 24. Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN, Medeni Usul Hukukunda Yargılama Harç ve Giderleri, 2001.
 25. Doç. Dr. Gökçen TOPUZ, Davanın İhbarının Sonuçları, 2001.
 26. Doç. Dr. Emel HANAĞASI, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Tarihsel Gelişimi, 2001.
 27. Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Davayı Kabul, 2001.
 28. Yrd. Doç. Dr. Murat ERDEM, Medeni Usul Hukukunda Hükümlerin Tavzihi, 2001.
 29. Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖKSU, Amerikan Yargılama Hukukunda Tanık, 2001.
 30. Doç. Dr. Cenk AKİL, Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi, 2002.
 31. Prof. Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL, Türk, İsviçre ve Alman İflas Hukukunda Yeni Mal İktisabı, 2002.
 32. Yrd. Doç. Dr. Mustafa OKUR, Medeni Usul Hukukunda Davaya Cevap Verilmesi 2002. 
 33. Doç. Dr. Nedim MERİÇ, Maddi Anlamda Kesin Hükmün Objektif Sınırları, 2002.
 34. Yrd. Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA, Ticari Yargılama Hukuku, 2002.
 35. Yrd. Doç. Dr. Okay DURMAN, Kadastro Mahkemelerinde Uygulanan Yargılama Usulü . 
 36. Prof. Dr. Serdar KALE, Haksız Rekabet Hukukunda Eski Hale Getirme Davası, 2003.
 37. Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR, Medenî Usûl Hukukunda Taraf Ehliyeti, 2003.
 38. Yrd. Doç. Dr. Leyla AKYOL ASLAN, Medeni Usul Hukukunda Delil Tespiti, 2003.
 39. Doç. Dr. Tolga Akkaya, Medeni UsulHukukunda Delillerin Hasredilmesi, 2003.
 40. Prof. Dr. Varol KARAASLAN, Drei Voraussetzungen der Anerkennung, 2004.
 41. Prof. Dr. M. Serhat SARISÖZEN, Medeni Usul Hukukunda Hakem Yargılaması,2004.
 42. Yrd. Doç. Dr. Cengiz Topel ÇELİKOĞLU, Yabancı Sermaye Yatırımlarının Hukuki Boyutu, 2004.
 43. Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK, Ticari Dava, 2004.
 44. Yrd. Doç. Dr. Emine Gökçe KARABEL, Ticari işletme Rehninin Paraya Çevrilmesi, 2005. 
 45. Ar. Gör. Erdem AKYAZILI, Medeni Usul Hukukunda Elektronik Delilleri, 2005.
 46. Yrd. Doç. Dr. Evren KILIÇOĞLU, İcra Sözleşmeleri, 2005.
 47. Yrd. Doç. Dr. Nilüfer BORANGÜNEYSU, İcra Takibinin İptali ve Taliki, 2005.
 48. Doç. Dr. Levent BÖRÜ, Medeni Usul Hukukunda Davaya Vekâlet Ehliyeti , 2006.
 49. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertan YARDIM, Elektronik İmza ve Elektronik İmzanın Medeni Usul Hukukuna Etkileri, 2006.
 50. Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖREN ÜLKÜ, İcra Hukukunda Ödeme Emri, 2006.
 51. Ar. Gör. Doğuş Taylan TÜRKEL, Gemi Alacaklısı Hakkının Paraya Çevrilmesi, 2007. 
 52. Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK, İflasın Kaldırılması, 2007.
 53. Yrd. Doç. Dr. Mert Namlı, Türk ve Fransız Medeni Usul Hukukunda İsticvap ve Tarafların Dinlenmesi, 2007.
 54. Ar. Gör. Birce ASLANDOĞAN, Boşanma Davalarında Yargılama Usulü, 2007.
 55. Doç. Dr. Nur BOLAYIR, Medeni Usul Hukukunda Yetki Sözleşmeleri, 2008.
 56. Ar. Gör. Dr. Pınar ÇİFTÇİ, İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, 2008.
 57. Yrd. Doç. Dr. Aslı ARAS, Tüketici Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, 2009.
 58. Yrd. Doç. Dr. İdil TUNCER KAZANCI, Karayoluyla Eşya Taşımacılığında Sigorta Sözleşmeleri ve İspat Sorunları, 2009.
 59. Ar. Gör. Havva Gül ŞAHAN, Kuruluşu, İşlevleri ve İşleyişi Bakımından Medeni Yargılama Hukukunda Özel Görevli Mahkemeler(Uzmanlık Mahkemeleri), 2009.    
 60. Yrd. Doç. Dr. S. Serhat KIRTILOĞLU, İflas Davası, 2009.
 61. Ar. Gör. Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL, 6325 Sayılı Arabuluculuk Kanunu Çerçevesinde Türk Hukukunda Arabuluculuk, 2009.
 62. Ar. Gör. Emel Şeyda ELGÜN TOĞRUL, Medenî Usul Hukukunda Davanın Açılmamış Sayılması ve Sonuçları, 2010. 
 63. Ar. Gör. Fatih ZORA, Medeni Usul Hukukunda Şahit ile İspat Edilebilecek Haller, 2010
 64. Dr. Fulya TEOMETE YALABIK, Fransız Hukukunda Temyizin Tarihi Gelişimi ve Temyiz, 2010.
 65. Ar. Gör. Halil DURSUN, İcra İflas Hukukunda İstirdat Davası, 2010.
 66. Ar. Gör. Nagehan OKUMUŞ, Özel Hüküm Sebepleri, 2010.
 67. Ar. Gör. Buse DİŞEL, İcra Hukukunda Takip Arkadaşlığı, 2011
 68. Ar. Gör. Derya BELGİN GÜNEŞ, Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamların İcrası, 2011.
 69. Ar. Gör. Hikmet BİLGİN, Hacizde ve İflasta Alacakların Sırası, 2011.
 70. Ar. Gör. Meltem ERCAN ÖZLER, Medeni Usul Hukukunda Maddi Hukuka İlişkin Savunma Vasıtaları, 2011.
 71.  Öğr. Gör. Dr. Merve UYSAL, Die europäische Sammelklagen im Vergleich zu entsprechenden Prozessinstituten des türkischen Rechts, 2011.
 72. Ar. Gör. Sümeyye Hilal ÜÇÜNCÜ, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 2011.
 73. Ar. Gör. Zeynep BAHADIR, Müteahhidin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, 2011
 74. Ar. Gör. Ayşe Ece ACAR, Medeni Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği , 2012.
 75. Ar. Gör. Feriha KURU, Takas, İflasta ve Davada Takas, 2012.
 76. Ar. Gör. Nurcan DEMİRTAŞ, Kıdem Tazminatının Miktarı ve Ödenmesi, 2012.
 77. Ar. Gör. Uğur BULUT, İcra Hukukunda Ödeme Yerine Alacakların Devri, 2012.
 78. Ar. Gör. Ali Çetin ASLAN, Avukatlık Hukukunda Reklam Yasağı, 2013.
 79. Ar. Gör. Cansu ATICI, Sınai Hakların Cebri İcrası, 2013.
 80. Ar. Gör. Deniz MERAKLI YAYLA, Medeni Usul Hukukunda İstinaf Kanun Yolunda Yeniden Tahkikat Yapılması, 2013.
 81. Ar. Gör. Fatih TAHİROĞLU, Medeni Usul Hukukunda Görevli Mahkemenin Belirlenmesi, 2013.
 82. Ar. Gör. Gizem BAŞOĞLU, İcra ve İflas Hukukunda Tatil ve Talik Halleri, 2013
 83. Ar. Gör. Hakan HASIRCI, Medeni Usul Hukuku Bağlamında Tabii Hakim İlkesi, 2013.
 84. Ar. Gör. Nurullah BAL, Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında ara dönem denetçisi ve proje denetçisi, 2013.
 85. Ar. Gör. Osman DURAN, İcra ve İflas Hukukunda Paraya Çevirme, 2013.
 86. Ar. Gör. Ömer ÇON, Hakimin Davadan Yasaklılığı ve Reddi , 2013.
 87. Ar. Gör. Ramazan KORKMAZ, Medeni Usul Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, 2013.
 88. Ar. Gör. Seda SEYMAN KORKMAZ, Medeni Usul Hukukunda Adli Yardım, 2013
 89. Ar. Gör. Volkan ÖZÇELİK, İcra Müdürünün Takdir Yetkisi, 2013.
 90. Ar. Gör. Bedriye Tuğçe BALABAN, Türk Hukukunda Hısımlık ve Hısımlığın Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Bakımından Sonuçları, 2014.
 91. Ar. Gör. Burçin YAZICI, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca Ticari Dava , 2014.
 92. Ar. Gör. Büşra KAZMAZ, İcra Hukukunda Elektronik Ortamda Teklif Verme, 2014.
 93. Dr. Öğretim Üyesi Dilek KARADEMİR, Acomplicated puzzle on legal effectiveness of MTDR clauses in international (dissertation commercial arbitration), 2014.
 94. Ar. Gör. Elif Irmak KILIÇ, Tıbbi Müdahaleler Nedeniyle Hekimlere Açılan Tazminat davalarında Usuli Sorunlar.
 95. Ar. Gör. Fatma Nur TEKÇE, İddia ve Müdafaanın Değiştirilmesi Genişletilmesi Yasağı, 2014.
 96. Ar. Gör. Melek SAVAŞÇI IŞIK, Elektronik Tebligat, 2014.
 97. Dr. Murat UYUMAZ, Soybağı Davalarından Usule İlişkin Hükümler, 2014.
 98. Ar. Gör. Ömer Faruk DEMİR, Medeni Yargılama Hukukunda İstinabe, 2014.
 99. Ar. Gör. Önder TOPAL, Ticari Defterlerin Delil Niteliği, 2014
 100. Ar. Gör. Serpil IŞIK, Davada İhbar ve Rücu Davalarına Etkisi, 2014.
 101. Ar. Gör. Süleyman Burak GÜNDOĞDU, İş Yargılamasında Tasarruf İlkesi, 2014.
 102. Ar. Gör. Vildan PEKSÖZ, Hukuk Muhakemesi Kapsamında Karineler ve Faturanın Hukuki Niteliği, 2014.
 103. Ar. Gör. Recep ÇAKRAK, İflasın Kamu Hukuku Sonuçlarından Hileli ve Taksirli İflas Suçları, 2015.
 104. Ar. Gör. Abdulkadir HAŞHAŞ, Medeni Usul Hukukunda Makul Süre ve Mahkeme Zaman Yönetimi, 2015.
 105. Ar. Gör. Cansu KORKMAZ, İş Yargılamasında Kanun Yolları, 2015.
 106. Arş. Gör. Derya BULUTTEKİN, Medeni Usul Hukukunda Farazi İkrar, 2015.
 107. Ar. Gör. Emre KIYAK, Türk Hukuk Muhakemesinde Davanın Açılmasının Usul Hukukuna İlşikin Sonuçları, 2014.
 108. Ar. Gör. Fikret Sami TİYEK, Marka ve Patent Hakkının Haczi ve Satışı, 2015.
 109. Ar. Gör. Fikret YILDIRIM, Ticari Sırlar Bakımından Aleniyet İlkesi, 2015.
 110. Ar. Gör. Mehmet Akif GÜL, New York Sözleşmesi Bağlamında Usuli Tenfiz Engelleri, 2015
 111. Ar. Gör. Nurbanu ERZURUMLU, 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Adli Uyuşmazlıklarda Sulh, 2015.
 112. Ar. Gör. Ömer Faruk SAÇAR, Medeni Usul Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması, 2015
 113. Ar. Gör. Sultan ERTİN, Uzman Görüşü, 2015.
 114. Ar. Gör. Sümeyye ALTINTAŞ, Tahkimin Geçersizliği, 2015
 115. Ar. Gör. Yavuz KORUCU, Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Tahkim, 2015.
 116. Öğr. Gör. Salih KESER, Medeni Yargılama Hukukunda Delil Başlangıcı, 2015.
 117. Ar. Gör. Ozan TOK, Medeni Usul Hukukunda Delil Başlangıcı, 2016.
 118. Ar. Gör. Ayşegül Polat, Arabulucunun Hukuki Sorumluluğu, 2017.
 119. Ar. Gör. M. Ceren GÜLTÜTER, Medenî Yargılama Hukukunda Yetki Sözleşmeleri, 2018.
 120. Ar. Gör. Gökhan AYKUT Hukuk Davalarında Avukatlık Ücreti, 2018.
 121. Ar. Gör. A. Selman ARISOY, Medeni Yargılama Hukukunda Hakimin Türk Hukukunu Re’sen Uygulaması, 2019.
 122. Ar. Gör. Ece ALPAY, İngiliz ve Türk Yargılama Hukukunda Sözlülük İlkesi, 2020.
 123. Ar. Gör. Çağatay Serdar ŞAHİN, Amerikan Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Konkordato Mühletinin Alacaklılar Yönünden Sonuçları, 2020.
 124. Ar. Gör. Ceyhan Feyza KAYMAKÇI, Türk ve İngiliz Hukuku'nda Aile Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Eşlere Uygulanan Geçici Hukukî Koruma Önlemleri, 2021.

DEVAM EDEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 1.  Ar. Gör. Ahmet Şensöz, İcra Hukukunda Taşınmazlara İlişkin İlâmların İcrası.
 2. Ar. Gör. Alican Fak, Çeklerin Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takibi.
 3. Arş. Gör Alper Tunga Küçük, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu Kapsamında Hacze Takipli İştirak.
 4. Ar. Gör. Ayşegül POLAT, Arabulucunun Hukuki Sorumluluğu.
 5. Ar. Gör. Ayşe KARAKİMSELİ, Alacaklıların Eşler Arsındaki Yasal Mal Rejimine Müdahale Hakkı. 
 6. Ar. Gör. Bersun SARIGÜL, İflas Tasfiyesinde Borçlunun Hak ve Yükümlülükleri.
 7. Ar. Gör. Burcu HENDEM, Senetlerin İspat ve Geçerlilik Şekli.
 8. Ar. Gör. Bünyamin KARTAL, Enerji Şartı Anlaşması Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözümü ve Stockholm Tahkimi. 
 9. Ar. Gör. Esma Hande BOZTOSUN, İcra İflas Hukukunda Süresiz Şikayet Halleri.
 10. Ar. Gör. Elif AKSOY, Delil Başlangıcı.
 11. Öğr. Gör. İbrahim MERT, Medeni Usul Hukukunda Karşı Dava.
 12. Ar. Gör. M. Said COŞKUN, İcra Dairelerinin Olumlu Yükümlülükleri.
 13. Ar. Gör. M. Yavuz ÇETİN, Avukatın Temsil Yetkisinin Sona Ermesi.
 14. Ar. Gör. Mehmet Emin ALPASLAN, Fransız Hukukunda İcra Görevlisi.
 15. Ar. Gör. Mesut KÖKSOY, İcra Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi.
 16. Ar. Gör. Nagihan TÜYSÜZ, Fikir ve Sanat Eserlerinin Haczi.
 17. Ar. Gör. Sümeyra COŞKUN, İcra Hukukunda Takip Talebi.
 18. Ar. Gör. Sümeyye Sena FIRAT, Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerine Karşı Kanun Yoları.
 19. Ar. Gör. Sümeyye UYANIK, Medeni Usul Hukukundan Hükmün Tavzihi ve Tashihi.
 20. Ar. Gör. Şükrü Behlül TAŞDEMİR, Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Sahtelik Davası.
 21. Ar. Gör. Talip BABACAN, Medeni Yargılama Hukukunda Seri Davalar.
 22. Ar. Gör. Yavuz ÖZKAN, Fikri Mülkiyet Haklarının Haczi.
 23. Ar. Gör. Zeliha Büşra TANIR, İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması.
NOT: Sıralama yapılırken tarih, unvan ve alfabetik sıra esas alınmıştır.

 
 
 
 


Duyurular