Doçentlik Tezleri

Sitemizin Akademik ve Kaynaklar bölümünde bulunan bilgilerinizde eksik veya yanlış bilgi varsa yahut bilgilerinizde herhangi bir güncelleme yapılmasını istiyorsanız özellikle bu hususu mailinizde belirterek ekteki öğretim üyesi bilgi formunu doldurup gönderebilirsiniz. ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİ FORMU için tıklayınız.(mujgan.tuncyucel@medeniusul.org)


TAMAMLANAN DOÇENTLİK TEZLERİ

 1. Prof. Dr. Baki KURU, Nizasız Kaza, 1961.
 2. Prof. Dr. Bilge UMAR, İsbat Yükü, 1967.
 3. Prof. Dr. Ergun ÖNEN, Medeni Yargılama Hukukunda Sulh, 1972.
 4. Prof. Dr. Ejder YILMAZ, Medeni Yargılama Hukukunda Islah, 1981.
 5. Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN, Menfi Tespit Davası, 1983.
 6. Prof. Dr. Ramazan ARSLAN, İcra ve İflas Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, 1983.
 7. Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK, İflasta Sıra Cetveli Prosedürü ve Sıra Cetveline Karşı Müracaat Yolları, 1988. 
 8. Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, Medeni Usul Hukukunda Fer’i Müdahale, 1991.
 9. Prof. Dr. Kamil YILDIRIM, İcra İflas Hukukunda İptal Davaları, 1995.
 10. Prof. Dr. Süha TANRIVER, Medeni Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı, 1997
 11. Prof. Dr. Ömer ULUKAPI, Konkordatonun Feshi, 1998.
 12. Prof. Dr. Oğuz ATALAY, Menfi Vakıaların İspatı, 1999.
 13. Prof. Dr. Erdal TERCAN, Medeni Usul Hukukunda Tarafların İsticvabı, 2000.
 14. Prof. Dr. Abdurrahim KARSLI, Medeni Usul Hukukunda Usuli İşlemler, 2001
 15. Prof. Dr. Ali Cem BUDAK, Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması, 2004.
 16. Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ, Yeniden Yapılandırma, 2005.
 17. Prof. Dr. Murat ATALI, Medeni Usul Hukukunda Davanın İhbarı, 2007.
 18. Prof. Dr. İbrahim ERCAN, Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, 2008.
 19. Prof. Dr. İbrahim ERCAN, Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, 2008.
 20. Prof. Dr. Murat Yavaş, Senetle İspat ve Senede Karşı Senetle İspat Kuralları ile Bu Kuralların İstisnaları, 2009.
 21. Prof. Dr. Timuçin MUŞUL, İflas Suçları- Taksiratlı ve Hileli İflas Suçları ile Diğer İflas Suçları, 1998. 
 22. Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN, İflas Tasfiyesinde Alacaklılar Toplanması, 2002.
 23. Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı,2003.
 24. Prof. Dr. Recep AKCAN, Hacze İştirak, 2005.
 25. Prof. Dr. Adnan DEYNEKLİ, Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takip, 2007
 26. Doç. Dr. Haluk KONURALP, İspat Hukukunun Zorlanan Sınırları,
 27. Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK. Konkordato Mühletinin Sözleşmelere Etkisi, 2020.
 28. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ, Medeni Usul Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti, 2010.
 29. Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN, İlk Görünüş İspatı, 2010.
 30. Doç. Dr. Mine AKKAN, Medeni Usul Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğu, 2010.
 31. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK, İlamlı İcranın Etkinliği, 2011.
 32. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK, Milletlerarası Hukukta İflas, 2011.
 33. Doç. Dr. İbrahim AŞIK, Medeni Usul Hukukunda Bekletici Sorun, 2012.
 34. Doç. Dr. Gökçen TOPUZ, Medeni Usul Hukukunda Karinelerle İspat, 2012.
 35. Prof. Dr. H. Özden Özkaya-Ferendeci, İflas Hukukunda Takas, 2013.
 36. Prof. Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL, HMK Uyarınca Tahkimde İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti, 2013.
 37. Prof. Dr. Serdar KALE, İnternet Alan Adlarının Haczi, 2013.
 38. Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN, Usul Ekonomisi İlkesi, 2013.
 39. Prof. Dr. Varol KARAASLAN, Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi, 2013.
 40. Prof. Dr. Cenk AKİL, Kısmi Dava, 2013.
 41. Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ, İradi Taraf Değişikliği, 2014.
 42. Doç. Dr. Nur BOLAYIR, Hukuk Kurallarının Hâkim Tarafından Re'sen Uygulanması, 2014.
 43. ​Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA, Modern İflas Hukukunun Gereklilikleri ve Temel Haklar Çerçevesinde Susturma Hakkı Engelleme Yasağı, 2015.
 44. Doç. Dr. Öğretim Üyesi İbrahim ERMENEK, Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması.
 45. Doç. Dr. Levent BÖRÜ, Medeni Usul Hukukunda İddia ve Somutlaştırma Yükü, 2016.
 46. Doç. Dr. Nedim MERİÇ, Sıra Cetveline İtiraz Davası, 2017.
 47. Doç. Dr. Öğretim Üyesi Nesibe KURT KONCA, Medeni Usul Hukukunda Tarafların Doğruyu Söyleme İlkesi, 2017.
 48. Doç. Dr. Aziz Serkan Aslan, İcra Takip İşlemleri, 2018.
 49. Doç. Dr. Emel HANAĞASI, Medeni Usul Hukukunda Usuli Eşitlik, 2018.
 50. Doç. Dr. Kudret ASLAN, Medeni Usul Hukukunda Davanın Geri Alınması, 2018.
 51. Dr. Öğretim Üyesi Leyla AKYOL ASLAN, Medeni Usul Hukukunda Davaya Cevap, 2018.
 52. Prof. Dr. M. Serhat SARISÖZEN, Medeni Usul Hukukunda Soru Yöneltme ve Çapraz Sorgu, 2018
 53. Doç. Dr. Cengiz Topel ÇELİKOĞLU, İcra Dairesi Kararı, 2017 (ÜAK 2019).
 54. Doç. Dr. Tolga AKKAYA, Medeni Usul Hukuku Bakımından Boşanma Davası, 2019.
 55. Doç. Dr. Efe DIRENİSA, Medeni Usul Hukukunda Ön İnceleme Aşaması, 2021.


DEVAM EDEN DOÇENTLİK TEZLERİ

 1. Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman KAVASOĞLU, Maddi Hukuk Şekli Hukuk Karşılaştırması.
 2. Dr. Öğretim Üyesi Aslı ARAS, İcra ve İflas Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması.
 3. Dr. Öğretim Üyesi Ayşe KILINÇ, Taşınmazlara İlişkin İlamların İcrası.
 4. Dr. Öğretim Üyesi Barış Toraman, İflas Hukukunda Basit Tasfiye
 5. Dr. Öğretim Üyesi Cemil SİMİL, Konkordato Mühletinin Borçlu Bakımından Sonuçları.
 6. Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem YAZICI TIKTIK, Karşı Dava.
 7. Dr. Öğretim Üyesi Evren KILIÇOĞLU, Dava ve İcra Takibinde Takas.
 8. Dr. Öğretim Üyesi Evrim ERİŞİR, Kefilin Takibi.
 9. Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Karabel. Medeni Usul Hukuku Açısından Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali Davası.
 10. Dr. Öğretim Üyesi İdil Tuncer KAZANCI, Medeni Usul Hukukunda Yarışan Haklara Dayanan Davalar.
 11. Dr. Öğretim Üyesi M. Ertan Yardım, İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizde İtiraz.
 12. Dr. Öğretim Üyesi Melis Taşpolat Tuğsavul, Ticari İşletme Devrinin İcra İflas Hukuku Bakımından Sonuçları.
 13. Dr. Öğretim Üyesi Mert NAMLI, İcra-İflas Hukukunda Taşınmaz Malların Haczi ve Paraya Çevrilmesi.
 14. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa GÖKSU, İcra Edilen Kararı Veren Mahkemenin İcradaki Rolü.
 15. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa OKUR, Hakimin Sulhe Teşviki.
 16. Dr. Öğretim Üyesi Nihat GÜMAN, Rekabet Hukukunda İspat.
 17. Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer BORAN GÜNEYSU, İcra Hukukunda Kıymet Takdiri.
 18. Dr. Öğretim Üyesi Okay DURMAN, Basit Yargılama Usulü.
 19. Dr. Öğretim Üyesi Şükran EKECİK, Medeni Usul Hukukunda Davaya Vekaletin Kapsamı.
 20. Dr. Öğretim Üyesi Uğur BULUT, Medeni Usul Hukukunda Temyiz İncelemesi ve Sınırları.
NOT: Sıralama yapılırken tarih, unvan ve alfabetik sıra esas alınmıştır.
Duyurular