Doçentlik Tezleri

TAMAMLANAN DOÇENTLİK TEZLERİ

 1. Prof. Dr. Baki KURU, Nizasız Kaza, 1961.
 2. Prof. Dr. Bilge UMAR, İsbat Yükü, 1967.
 3. Prof. Dr. Ergun ÖNEN, Medeni Yargılama Hukukunda Sulh, 1972.
 4. Prof. Dr. Ejder YILMAZ, Medeni Yargılama Hukukunda Islah, 1981.
 5. Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN, Menfi Tespit Davası, 1983.
 6. Prof. Dr. Ramazan ARSLAN, İcra ve İflas Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, 1983.
 7. Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK, İflasta Sıra Cetveli Prosedürü ve Sıra Cetveline Karşı Müracaat Yolları, 1988. 
 8. Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, Medeni Usul Hukukunda Fer’i Müdahale, 1991.
 9. Prof. Dr. Kamil YILDIRIM, İcra İflas Hukukunda İptal Davaları, 1995.
 10. Prof. Dr. Süha TANRIVER, Medeni Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı, 1997
 11. Prof. Dr. Ömer ULUKAPI, Konkordatonun Feshi, 1998.
 12. Prof. Dr. Oğuz ATALAY, Menfi Vakıaların İspatı, 1999.
 13. Prof. Dr. Erdal TERCAN, Medeni Usul Hukukunda Tarafların İsticvabı, 2000.
 14. Prof. Dr. Abdurrahim KARSLI, Medeni Usul Hukukunda Usuli İşlemler, 2001
 15. Prof. Dr. Ali Cem BUDAK, Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması, 2004.
 16. Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ, Yeniden Yapılandırma, 2005.
 17. Prof. Dr. Murat ATALI, Medeni Usul Hukukunda Davanın İhbarı, 2007.
 18. Prof. Dr. İbrahim ERCAN, Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, 2008.
 19. Prof. Dr. İbrahim ERCAN, Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, 2008.
 20. Prof. Dr. Timuçin MUŞUL, İflas Suçları- Taksiratlı ve Hileli İflas Suçları ile Diğer İflas Suçları, 1998. 
 21. Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN, İflas Tasfiyesinde Alacaklılar Toplanması, 2002.
 22. Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı,2003.
 23. Prof. Dr. Recep AKCAN, Hacze İştirak, 2005.
 24. Prof. Dr. Adnan DEYNEKLİ, Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takip, 2007
 25. Doç. Dr. Haluk KONURALP, İspat Hukukunun Zorlanan Sınırları,
 26. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ, Medeni Usul Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti, 2010.
 27. Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN, İlk Görünüş İspatı, 2010.
 28. Doç. Dr. Mine AKKAN, Medeni Usul Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğu, 2010.
 29. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK, İlamlı İcranın Etkinliği, 2011.
 30. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK, Milletlerarası Hukukta İflas, 2011.
 31. Doç. Dr. İbrahim AŞIK, Medeni Usul Hukukunda Bekletici Sorun, 2012.
 32. Doç. Dr. Gökçen TOPUZ, Medeni Usul Hukukunda Karinelerle İspat, 2012.
 33. Doç. Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL, HMK Uyarınca Tahkimde İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti, 2013.
 34. Doç. Dr. Serdar KALE, İnternet Alan Adlarının Haczi, 2013.
 35. Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN, Usul Ekonomisi İlkesi, 2013.
 36. Doç. Dr. Varol KARAASLAN, Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi, 2013.
 37. Doç. Dr. Cenk AKİL, Kısmi Dava, 2013.
 38. ​Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA, Modern İflas Hukukunun Gereklilikleri ve Temel Haklar Çerçevesinde Susturma Hakkı Engelleme Yasağı, 2015.
 39. Doç. Dr. Nedim MERİÇ, Sıra Cetveline İtiraz Davası, 2017.
 40. Doç. Dr. Emel HANAĞASI, Medeni Usul Hukukunda Usuli Eşitlik, 2018.
 41. Doç. Dr. Kudret ASLAN, Medeni Usul Hukukunda Davanın Geri Alınması, 2018.
 42. Doç. Dr. M. Serhat SARISÖZEN, Medeni Usul Hukukunda Soru Yöneltme ve Çapraz Sorgu, 2018.

 

DEVAM EDEN DOÇENTLİK TEZLERİ

 1. Yrd. Doç. Dr. Aslı ARAS, Seçimlik Mahkumiyet Hükmü ve İcrası.
 2. Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KAVASOĞLU, Maddi Hukuk Şekli Hukuk Karşılaştırması.
 3. Yrd. Doç. Dr. Aslı ARAS, Seçimlik Mahkumiyet Hükmü ve İcrası.
 4. Yrd. Doç. Dr. Ayşe KILINÇ, Taşınmazlara İlişkin İlamların İcrası.
 5. Yrd. Doç. Dr. Aziz Serkan Aslan, İcra Takip İşlemleri.
 6. Yrd. Doç. Dr. Barış Toraman, İflas Hukukunda Basit Tasfiye
 7. Yrd. Doç. Dr. Cemil SİMİL, Türk-İsviçre Hukukunda Konkordatonun Tasdiki ve Sonuçları.
 8. Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK, Karşı Dava.
 9. Yrd. Doç. Dr. Efe  DIRENİSA, Para Alacaklarında İlamlı İcra.
 10. Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR, Kefilin Takibi.
 11. Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK, Muvazaa Nedeniyle Sıra Cetveline Karşı Açılan İtiraz Davası  .
 12. Yrd. Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ, İradi Taraf Değişikliği, 2014.
 13. Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması.
 14. Yrd. Doç. Dr. Levent BÖRÜ, Medeni Usul Hukukunda İddia ve Somutlaştırma Yükü.
 15. Yrd. Doç. Dr. Leyla AKYOL ASLAN, Medeni Usul Hukukunda Davaya Cevap.
 16. Yrd. Doç. Dr. Mert NAMLI, İcra-İflas Hukukunda Sıra Cetveli.
 17. Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖKSU, İcra Edilen Kararı Veren Mahkemenin İcradaki Rolü.
 18. Yrd. Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA, Medeni Usul Hukukunda Tarafların Doğruyu Söyleme İlkesi.
 19. Yrd. Doç. Dr. Nihat GÜMAN, Rekabet Hukukunda İspat.
 20. Yrd. Doç. Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU, İcra Hukukunda Kıymet Takdiri.
 21. Yrd. Doç. Dr. Nur BOLAYIR, Hukuk Kurallarının Hâkim Tarafından Re'sen Uygulanması.
 22. Yrd. Doç. Dr. Okay DURMAN, Basit Yargılama Usulü.
 23. Yrd. Doç. Dr. Tolga AKKAYA, Medeni Usul Hukuku Bakımından Boşanma Davası.
 24. Yrd. Doç. Dr. Şükran EKECİK, Medeni Usul Hukukunda Davaya Vekaletin Kapsamı.
NOT: Sıralama yapılırken tarih, unvan ve alfabetik sıra esas alınmıştır.
Duyurular