Doktora Tezleri

 • Sitemizin Akademik ve Kaynaklar bölümünde bulunan bilgilerinizde eksik veya yanlış bilgi varsa yahut bilgilerinizde herhangi bir güncelleme yapılmasını istiyorsanız özellikle bu hususu mailinizde belirterek ekteki öğretim üyesi bilgi formunu doldurup gönderebilirsiniz. ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİ FORMU için tıklayınız. (mujgan.tuncyucel@medeniusul.org)

   

  TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ

  1. Prof. Dr. Baki KURU, Übertragung und Pfaendung der Anwartschaftsrechte auf    Eigentuınserwerb an Beweglichen Sachen und an Grundstücken, 1958.
  2. Prof. Dr. Bilge UMAR, Türk İcra- İflas Hukukunda İptal Davaları, 1962
  3. Prof. Dr. Ergun ÖNEN, Die Gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen in der  Turkei, 1962.
  4. Prof. Dr. Ejder YILMAZ, İflas İdaresi, 1975.
  5. Prof. Dr. Ramazan ARSLAN, Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, 1975.
  6. Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN, İflasta İstihkak Davası, 1976.
  7. Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK, La protection des actionnaires externes dans  les groupes de sociétés dirigés  par une société holding: étude de droit français avec référence au droit suisse et audroit turc, 1982.
  8. Prof. Dr. Timuçin MUŞUL, Medeni Usul Hukukunda Terdit İlişkileri, 1982.
  9. Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, İcra İflas Hukukunda Şikayet, 1986.
  10. Yrd. Doç. Dr. Şükran EKECİK, Türk Özel Hukukunda Faiz, 1987.
  11. Prof. Dr. Erdal TERCAN, Hakimlerin Sorumluluğu, 1988.
  12. Doç. Dr. Haluk KONURALP, Medeni Usul Hukukunda Yazılı Delil Başlangıcı, 1988.
  13. Prof. Dr. Kamil YILDIRIM, Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, 1989.
  14. Prof. Dr. Ömer ULUKAPI, Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, 1990.
  15. Prof. Dr. Süha TANRIVER, Konkordato Komiseri, 1991.
  16. Prof. Dr. Abdurrahim KARSLI, Usul Hukuku Açısından Rücu Davaları, 1993
  17. Prof. Dr. Oğuz ATALAY, Anonim Şirketlerin İflası, 1993.
  18. Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN, Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, 1994.
  19. Prof. Dr. Nevhis DEREN YILDIRIM, Türk, İsviçre ve Alman Medeni Usul Hukukunda Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları,1994.
  20. Prof. Dr. Ali Cem BUDAK, Making Foreign People Pay- Law and Practice of Cross- Border Debt Collection with Special Referance to  German, English and Turkish Law , 1997.
  21. Prof. Dr. Adnan DEYNEKLİ, İflasın Vergi Alacağının Tahsiline Etkisi, 1997.
  22. Prof. Dr. Recep AKCAN, Usul Kurallarına Aykırılığa Dayanan Temyiz Sebepleri, 1998.
  23. Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz, 1998. 
  24. Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN, Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Noter Senetleri,1999.
  25. Prof. Dr. İbrahim ERCAN, Richter und Parteien im Scheidungverfahren. Eine rechtsvergleichende Studie zum deutschen, Schweizerischen und türkischen Recht, 2000.
  26. Prof. Dr. İbrahim ERCAN,   Richter und Parteien im Scheidungverfahren. Eine rechtsvergleichende Studie zum deutschen, Schweizerischen und türkischen Recht, 2000.
  27. Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ, Medeni Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri, 2000
  28. Prof. Dr. Murat ATALI, Internationale Zuständigkeit im deutsch-türkischen   Rechtsverkehr , 2001 .
  29. Prof. Dr. Güray ERDÖNMEZ, İflasta Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri, 2003.
  30. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk, 2003.
  31. Prof. Dr. Ali YEŞİLIRMAK, Provisional Measures in International Commercial Arbitration, 2004.
  32. Doç. Dr. Mine AKKAN, Medeni Usul Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Olarak Değerlendirilmesi, 2004.
  33. Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ, İflas Masası, 2004
  34. Yrd. Doç. Dr. Mesut ERTANHAN, Medeni Yargılama Hukukunda Tanık ve Tanıklık, 2004.
  35. Prof. Dr. İbrahim AŞIK, İcra Sözleşmeleri, 2005.
  36. Prof. Dr. Murat Yavaş, Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi (İİK m. 89), 2005.
  37. Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN, Müflisin Tasarruf Yetkisi, 2005
  38. Doç. Dr. Kudret ASLAN, Hacizde İstihkak Davası, 2005.
  39. Prof. Dr. H. Özden Özkaya-Ferendeci, Kesin Hükmün Objektif Sınırları, 2007.
  40. Prof. Dr. Serdar KALE, Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti, 2007.
  41. Doç. Dr. Varol Karaaslan, Internationale Zustellungen nach der EuZVO und autonomen deutschen Recht, 2007.
  42. Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA, Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karar Öncesi Mahkemelerin Yardım ve Denetimi, 2007.
  43. Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KAVASOĞLU, Davada Temsil, 2007.
  44. Doç. Dr. Gökçen TOPUZ, Hisse Haczi ve Satışı, 2008.
  45. Yrd. Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA, Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi, 2008.
  46. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI, Davada Menfaat, 2008.
  47. Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, İflasın Ertelenmesi, 2008.
  48. Yrd. Doç. Dr. Okay DURMAN, İcra ve İflas Hukuku Açısından Malvarlığı veya  Ticari İşletmenin Devri, 2008.
  49. Doç. Dr. Tolga Akkaya, Medeni Usul Hukukunda İstinaf, 2008.
  50. Yrd. Doç. Dr. Okan GÜNDÜZ, Anglo-Amerikan Hukuku IşığındaMedeni Yargılama Hukukunda Dava Yönetimi, 2009.
  51. Prof. Dr. Cenk AKİL, İstinaf Kavramı, 2009.
  52. Prof. Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL, Banka Alacaklarının İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi, 2009.
  53. Yrd. Doç. Dr. Ebru AY CHELLİ, Uluslararası Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği, 2009.
  54. Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN, İflas Sebepleri, 2010. 
  55. Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR, Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbirin Türleri, 2010.
  56. Doç. Dr. Leyla AKYOL ASLAN, Medeni Usul Hukukunda Davadan Feragat, 2010.
  57. Yrd. Doç. Dr. Murat ERDEM, İcra ve İflas Hukukunda İtirazın İptali Davası, 2010.
  58. Yrd. Doç. Dr. Mustafa OKUR, Dava ve Takiplerde Teminat, 2010.
  59. Prof. Dr. M. Serhat SARISÖZEN, Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma, 2010.
  60. Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖKSU, Hukuk Yargılamasında Elektronik Delil, 2010.
  61. Doç. Dr. Nedim MERİÇ, Medeni Usul Hukukunda Tasarruf İlkesi, 2010.
  62. Yrd. Doç. Dr. Cengiz Topel ÇELİKOĞLU, Medeni Yargılamada Avukatın Delillerin Toplanmasındaki Rolü, 2011.
  63. Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK, Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, 2011.
  64. Yrd. Doç. Dr. Evren KILIÇOĞLU, Medeni Yargılamada Hukuka Aykırı Yoldan Elde Edilmiş Delillerin Kullanılması, 2011. 
  65. Yrd. Doç. Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU, Medeni Usul Hukukunda Karar, 2011.
  66. Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK, Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat, 2012.
  67. Yrd. Doç. Dr. Cemil SİMİL, Belirsiz Alacak Davası,  2012.
  68. Doç. Dr. Levent BÖRÜ, Dava Konusunun Devri, 2012.
  69. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertan YARDIM, Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte İtiraz, 2012.
  70. Yrd. Doç. Dr. S. Serhat KIRTILOĞLU,  Medeni Yargılama Hukukunda Değişiklik Davası, 2013.
  71. Yrd. Doç. Dr. Ayşe KILINÇ, Medeni Usul Hukukunda Adli Yardım, 2013.
  72. Yrd. Doç. Dr. Mert Namlı, Türk ve Fransız Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, 2013.
  73. Doç. Dr. Nur BOLAYIR, Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hakimin Rolü, 2013.
  74. Yrd. Doç. Dr. Valentin RETORNAZ, L’ Interdiction du Formalisme et cessif, 2013.
  75. Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖREN ÜLKÜ, Medeni Yargılama Hukukunda Hakimin Reddi, 2013.
  76. Yrd. Doç. Dr. Aslı ARAS, Çekişmesiz Yargıda Yargılama Usulü, 2014.
  77. Yrd. Doç. Dr. İdil TUNCER KAZANCI, Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2014.
  78. Yrd. Doç. Dr. Sezin AKTEPE ARTIK, Medeni Usul Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı, 2014
  79. Yrd. Dr. Birce ASLANDOĞAN, Medeni Yargılama Hukukunda Delil Tespiti, 2014.
  80. Yrd. Doç. Dr. Emine Gökçe KARABEL, Yazılı Şekil, 2015.
  81. Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN, Medeni Usul Hukukunda Yabancılık Unsuru ve Sonuçları, 2015.
  82. Yrd. Doç. Dr. Fulya TEOMETE YALABIK, Anglo-Amerikan Hukukunda Vakıaların Getirilmesi ve Delillerin Toplanmasında Hakimin Rolü, 2016.
  83. Yrd. Doç. Dr. Pınar ÇİFTÇİ, Medenî Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırları, 2016.
  84. Yrd. Doç. Dr. Uğur Bulut. Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi), 2016.
  85. Yrd. Doç. Dr. Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL, Kolektif Hukuki Yarar Çerçevesinde Topluluk Davaları, 2016.
  86. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Okan Yağcı. Rekabet Kurulu'nun İnceleme ve Araştırma Usulü ve Kurul Kararlarının Yargısal Denetimi, 2017.
  87. Yrd. Doç. Dr. Derya BELGİN GÜNEŞ, Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesine Etkisi, 2019.
  88. Yrd. Doç. Dr. Dilek KARADEMİR, Medeni Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisi, 2019.
  89. Öğr. Gör. Dr. Merve UYSAL, Der Zeugenbeweis und seine Grenzen im Rahmen der freien Beweiswürdigung – Ein Vergleich zwischen dem deutschen und türkischen Zivilprozessrecht, 2019.
  90. Dr. Anıl KÖROĞLU, Medeni Usul Hukuku Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Davası, 2020.
  91. Yrd. Doç. Dr. Ramazan KORKMAZ, Haksız İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası, 2020.
  92. Yrd. Doç. Dr. Meltem ERCAN ÖZLER, Medeni Usul Hukukunda Dava Konusu, 2020.
  93. Yrd. Doç. Dr. Tülay ÖZER, Medeni Usul Hukukunda Adi Senetlerde Sahtelik İddiası, 2020.
  94. Ar. Gör. Dr. Ömer Faruk DEMİR, İstirdat Davası, 2020.
  95. Dr. Şafak GÜLEÇ, Medeni Yargılama Hukukunda Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi, 2020
  96. Dr. Buse DİŞEL, Dava Takip Yetkisi, 2020.
  97. Dr. Vildan PEKSÖZ. Medeni Usul Hukuku Açısından Adi Ortaklık İlişkileri, 2020.
  98. Dr. Murat UYUMAZ, Noterlerin Çekişmesiz Yargı İşler, 2021.
  99. Dr. Hakan Hasırcı, İflâsın Dava ve Takiplere Etkisi, 2021.

   

  DEVAM EDEN DOKTORA TEZLERİ

   

  1. Ar. Gör. Ali Çetin ASLAN, Görev Kurallarının Niteliği- Görevin Belirlenmesi.
  2. Ar. Gör. Ali YAŞASIN, Konkordatoda Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları.
  3. Ar. Gör. Ayşe Ece ACAR, İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları.
  4. Ar. Gör. Ayşegül POLAT, Medeni Yargılama Hukuku Perspektifinden Kolektif Tazmin.
  5. Ar. Gör. Barış MIDIK, Adalete Erişim Hakkı Çerçevesinde Medeni Usul Hukukunda Çevrim İçi Mahkemeler.
  6. Ar. Gör. Bedriye Tuğçe BALABAN, Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İcra Teşkilatı.
  7. Ar. Gör. Burçin YAZICI, Hükmün Tashihi ve Tavzihi.
  8. Ar. Gör. Cansu ATICI, Medeni Usûl Hukukunda Dava Ehliyeti.
  9. Ar. Gör. Deniz MERAKLI YAYLA, Medeni Usul Hukukunda Sözlülük.
  10. Ar. Gör. Doğuş Taylan TÜRKEL, Gemilerin İhtiyatî Haczinde Borçlunun Korunması.
  11. Ar. Gör. Emre KIYAK, İcra ve İflas Hukukunda Ölçülülük İlkesi.
  12. Ar. Gör. Emel Şeyda ELGÜN TOĞRUL, Medenî Usul Hukuku Bağlamında Dava Ehliyeti. 
  13. Ar. Gör. Erdem AKYAZILI, Aciz Halindeki Şirket Alacaklılarının Korunması.
  14. Ar. Gör. Fatih ZORA, Bilirkişilik Kurumu.
  15. Ar. Gör. Gökhan AYKUT İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip.
  16. Ar. Gör. Halil DURSUN, Medeni Usul Hukukunda Ön İnceleme.
  17. Ar. Gör. Havva Gül ŞAHAN, Medeni Yargılama Hukukunda Uzman Görüşü. 
  18. Ar. Gör. Hikmet BİLGİN, Medeni Usul Hukuku Bakımından Babalık Davası.
  19. Ar. Gör. Mehmet KÖLE, Sigorta Tahkiminde Yargılama Usulü ve Hüküm.
  20. Ar. Gör. Melih Işık, Medeni Yargılama Hukukunda Davanın Konusu Kalması.
  21. Ar. Gör. M. Ceren Erdem, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Ticari Defterlerle İspat.
  22. Ar. Gör. Nagehan OKUMUŞ, Hakem Kararlarının İptali.
  23. Ar. Gör. Nagihan Tüysüz, Medeni Usul Hukukunda Dava Sebebi.
  24. Ar. Gör. Osman DURAN, Medeni Usul Hukukunda Taleple Bağlılık İlkesi.
  25. Ar. Gör. Ceyhan Feyza KAYMAKÇI, Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takip
  26. Ar. Gör. Ömer ÇON, İhalenin Feshi.
  27. Salih Keser, İş Davalarında Yargılama Usûlü.
  28. Ar. Gör. Selman ARISOY, Konkordatoda Geçici Mühlet.
  29. Ar. Gör. Sümeyye Hilal ÜÇÜNCÜ, Medeni Yargılama Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması.
  30. Tuna Acar. Medeni Usul Hukukunda Ara Kararlar
  31. Ar. Gör. Zeynep BAHADIR, Medeni Usul Hukukunda Kısmi Karar.
  32. Seyhan Selçuk, HMK'ya Göre Hakem Kararlarının İptali.         
  33. Ar. Gör. Çağatay Serdar ŞAHİN, Medeni Usul Hukukunda Sıçrama Yoluyla Temyiz 
                                                                          

   

     NOT: Sıralama yapılırken tarih, unvan ve alfabetik sıra esas alınmıştır.


 •  
   
   
     • Dil Kılavuzuna Ekle
    
   • Kelime listesi yok Türkçe → Türkçe...
     
   • Yeni bir kelime listesi oluştur...
  • Kopyala
  • Dil Kılavuzuna Ekle
    
   • Kelime listesi yok Türkçe → Türkçe...
     
   • Yeni bir kelime listesi oluştur...
  • Kopyala
  • Dil Kılavuzuna Ekle
    
   • Kelime listesi yok İngilizce → Türkçe...
     
   • Yeni bir kelime listesi oluştur...
  • Kopyala

  Duyurular