Doktora Tezleri

 • TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ

  1. Prof. Dr. Baki KURU, Übertragung und Pfaendung der Anwartschaftsrechte auf    Eigentuınserwerb an Beweglichen Sachen und an Grundstücken, 1958.
  2. Prof. Dr. Bilge UMAR, Türk İcra- İflas Hukukunda İptal Davaları, 1962
  3. Prof. Dr. Ergun ÖNEN, Die Gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen in der  Turkei, 1962.
  4. Prof. Dr. Ejder YILMAZ, İflas İdaresi, 1975.
  5. Prof. Dr. Ramazan ARSLAN, Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, 1975.
  6. Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN, İflasta İstihkak Davası, 1976.
  7. Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK, La protection des actionnaires externes dans  les groupes de sociétés dirigés  par une société holding: étude de droit français avec référence au droit suisse et audroit turc, 1982.
  8. Prof. Dr. Timuçin MUŞUL, Medeni Usul Hukukunda Terdit İlişkileri, 1982.
  9. Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, İcra İflas Hukukunda Şikayet, 1986.
  10. Yrd. Doç. Dr. Şükran EKECİK, Türk Özel Hukukunda Faiz, 1987.
  11. Prof. Dr. Erdal TERCAN, Hakimlerin Sorumluluğu, 1988.
  12. Doç. Dr. Haluk KONURALP, Medeni Usul Hukukunda Yazılı Delil Başlangıcı, 1988.
  13. Prof. Dr. Kamil YILDIRIM, Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, 1989.
  14. Prof. Dr. Ömer ULUKAPI, Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, 1990.
  15. Prof. Dr. Süha TANRIVER, Konkordato Komiseri, 1991.
  16. Prof. Dr. Abdurrahim KARSLI, Usul Hukuku Açısından Rücu Davaları, 1993
  17. Prof. Dr. Oğuz ATALAY, Anonim Şirketlerin İflası, 1993.
  18. Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN, Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, 1994.
  19. Prof. Dr. Nevhis DEREN YILDIRIM, Türk, İsviçre ve Alman Medeni Usul Hukukunda Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları,1994.
  20. Prof. Dr. Ali Cem BUDAK, Making Foreign People Pay- Law and Practice of Cross- Border Debt Collection with Special Referance to  German, English and Turkish Law , 1997.
  21. Prof. Dr. Adnan DEYNEKLİ, İflasın Vergi Alacağının Tahsiline Etkisi, 1997.
  22. Prof. Dr. Recep AKCAN, Usul Kurallarına Aykırılığa Dayanan Temyiz Sebepleri, 1998.
  23. Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz, 1998. 
  24. Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN, Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Noter Senetleri,1999.
  25. Prof. Dr. İbrahim ERCAN, Richter und Parteien im Scheidungverfahren. Eine rechtsvergleichende Studie zum deutschen, Schweizerischen und türkischen Recht, 2000.
  26. Prof. Dr. İbrahim ERCAN,   Richter und Parteien im Scheidungverfahren. Eine rechtsvergleichende Studie zum deutschen, Schweizerischen und türkischen Recht, 2000.
  27. Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ, Medeni Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri, 2000
  28. Prof. Dr. Murat ATALI, Internationale Zuständigkeit im deutsch-türkischen   Rechtsverkehr , 2001 .
  29. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ, İflasta Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri, 2003.
  30. Doç. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk, 2003.
  31. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK, Provisional Measures in International Commercial Arbitration, 2004.
  32. Doç. Dr. Mine AKKAN, Medeni Usul Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Olarak Değerlendirilmesi, 2004.
  33. Yrd. Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ, İflas Masası, 2004
  34. Doç. Dr. İbrahim AŞIK, İcra Sözleşmeleri, 2005.
  35. Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN, Müflisin Tasarruf Yetkisi, 2005
  36. Yrd. Doç. Dr. Kudret ASLAN, Hacizde İstihkak Davası, 2005.
  37. Doç. Dr. Serdar KALE, Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti, 2007.
  38. Doç. Dr. Varol Karaaslan, Internationale Zustellungen nach der EuZVO und autonomen deutschen Recht, 2007.
  39. Yrd. Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA, Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karar Öncesi Mahkemelerin Yardım ve Denetimi, 2007.
  40. Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KAVASOĞLU, Davada Temsil, 2007.
  41. Doç. Dr. Gökçen TOPUZ, Hisse Haczi ve Satışı, 2008.
  42. Yrd. Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA, Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi, 2008.
  43. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI, Davada Menfaat, 2008.
  44. Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, İflasın Ertelenmesi, 2008.
  45. Yrd. Doç. Dr. Okay DURMAN, İcra ve İflas Hukuku Açısından Malvarlığı veya  Ticari İşletmenin Devri, 2008.
  46. Doç. Dr. Cenk AKİL, İstinaf Kavramı, 2009.
  47. Doç. Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL, Banka Alacaklarının İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi, 2009.
  48. Yrd. Doç. Dr. Ebru AY CHELLİ, Uluslararası Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği, 2009.
  49. Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN, İflas Sebepleri, 2010. 
  50. Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR, Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbirin Türleri, 2010.
  51. Yrd. Doç. Dr. Leyla AKYOL ASLAN, Medeni Usul Hukukunda Davadan Feragat, 2010.
  52. Yrd. Doç. Dr. Murat ERDEM, İcra ve İflas Hukukunda İtirazın İptali Davası, 2010.
  53. Yrd. Doç. Dr. M. Serhat SARISÖZEN, Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma, 2010.
  54. Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖKSU, Hukuk Yargılamasında Elektronik Delil, 2010.
  55. Yrd. Doç. Dr. Nedim MERİÇ, Medeni Usul Hukukunda Tasarruf İlkesi, 2010.
  56. Yrd. Doç.Dr. Cengiz Topel ÇELİKOĞLU, Medeni Yargılamada Avukatın Delillerin Toplanmasındaki Rolü, 2011.
  57. Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK, Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, 2011.
  58. Yrd. Doç. Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU, Medeni Usul Hukukunda Karar, 2011.
  59. Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK, Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat, 2012.
  60. Yrd. Doç. Dr. Cemil SİMİL, Belirsiz Alacak Davası,  2012.
  61. Yrd. Doç. Dr. Levent BÖRÜ, Dava Konusunun Devri, 2012.
  62. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertan YARDIM, Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte İtiraz, 2012.
  63. Yrd. Doç. Dr. S. Serhat KIRTILOĞLU,  Medeni Yargılama Hukukunda Değişiklik Davası, 2013.
  64. Yrd. Doç. Dr. Ayşe KILINÇ, Medeni Usul Hukukunda Adli Yardım, 2013.
  65. Yrd. Doç. Dr. Mert Namlı, Türk ve Fransız Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, 2013.
  66. Yrd. Doç. Dr. Nur BOLAYIR, Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hakimin Rolü, 2013.
  67. Yrd. Doç. Dr. Valentin RETORNAZ, L’ Interdiction du Formalisme et cessif, 2013.
  68. Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖREN ÜLKÜ, Medeni Yargılama Hukukunda Hakimin Reddi, 2013.
  69. Yrd. Doç. Dr. Aslı ARAS, Çekişmesiz Yargıda Yargılama Usulü, 2014.
  70. Yrd. Doç. Dr. İdil TUNCER KAZANCI, Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2014.
  71. Yrd. Doç. Dr. Sezin AKTEPE ARTIK, Medeni Usul Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı, 2014
  72. Dr. Birce ASLANDOĞAN, Medeni Yargılama Hukukunda Delil Tespiti, 2014.
  73. Yrd. Doç. Dr. Emine Gökçe KARABEL, Yazılı Şekil, 2015.
  74. Yrd. Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN, Medeni Usul Hukukunda Yabancılık Unsuru ve Sonuçları,2015.
  75. Dr. Fulya TEOMETE YALABIK, Anglo-Amerikan Hukukunda Vakıaların Getirilmesi ve Delillerin Toplanmasında Hakimin Rolü, 2016.
  76. Ar. Gör. Dr. Pınar ÇİFTÇİ, Medenî Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırları, 2016.

  DEVAM EDEN DOKTORA TEZLERİ

  1. Ar. Gör. Ali Çetin ASLAN, Görev Kurallarının Niteliği- Görevin Belirlenmesi.
  2. Ar. Gör. Ali YAŞASIN, Konkordatoda Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları.
  3. Ar. Gör. Ayşe Ece ACAR, İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları.
  4. Ar. Gör. Burçin YAZICI, Hükmün Tashihi ve Tavzihi.
  5. Ar. Gör. Buse DİŞEL, Dava Takip Yetkisi.
  6. Ar. Gör. Cansu ATICI, Medeni Usûl Hukukunda Dava Ehliyeti.
  7. Ar. Gör. Deniz MERAKLI YAYLA, Medeni Usul Hukukunda Sözlülük.
  8. Ar. Gör. Derya BELGİN GÜNEŞ, Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesine Etkisi.
  9. Ar. Gör. Dilek KARADEMİR, Medeni Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisi.
  10. Ar. Gör. Doğuş Taylan TÜRKEL, Gemilerin İhtiyatî Haczinde Borçlunun Korunması.
  11. Ar. Gör. Emre KIYAK, İcra ve İflas Hukukunda Ölçülülük İlkesi.
  12. Ar. Gör. Emel Şeyda ELGÜN TOĞRUL, Medenî Usul Hukuku Bağlamında Dava Ehliyeti. 
  13. Ar. Gör. Erdem AKYAZILI, Aciz Halindeki Şirket Alacaklılarının Korunması.
  14. Ar. Gör. Fatih ZORA, Bilirkişilik Kurumu.
  15. Ar. Gör. Hakan Hasırcı, İflâsın Dava ve Takiplere Etkisi.
  16. Ar. Gör. Halil DURSUN, Medeni Usul Hukukunda Ön İnceleme.
  17. Ar. Gör. Havva Gül ŞAHAN, Medeni Yargılama Hukukunda Uzman Görüşü. 
  18. Ar. Gör. Hikmet BİLGİN, Medeni Usul Hukuku Bakımından Babalık Davası.
  19. Ar. Gör. Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL, Kolektif Hukuki Yarar Çerçevesinde Topluluk Davaları.
  20. Ar. Gör. Meltem ERCAN ÖZLER, Medeni Usul Hukukunda Dava Konusu.
  21. Ar. Gör. Nagehan OKUMUŞ, Hakem Kararlarının İptali.
  22. Ar. Gör. Osman DURAN, Medeni Usul Hukukunda Taleple Bağlılık İlkesi.
  23. Ar. Gör. Ömer ÇON, İhalenin Feshi.
  24. Ar. Gör. Ömer Faruk DEMİR, İstirdat Davası.
  25. Ar. Gör. Ramazan KORKMAZ, Haksız İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası.
  26. Salih Keser, İş Davalarında Yargılama Usûlü.
  27. Ar. Gör. Selman ARISOY, Konkordatoda Geçici Mühlet.
  28. Ar. Gör. Sümeyye Hilal ÜÇÜNCÜ, Medeni Yargılama Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması.
  29. Ar. Gör. Tülay ÖZER, Medeni Usul Hukukunda Adi Senetlerde Sahtelik İddiası.
  30. Ar. Gör. Zeynep BAHADIR, Medeni Usul Hukukunda Kısmi Karar.
  31. Seyhan Selçuk, HMK'ya Göre Hakem Kararlarının İptali.                                                                                   

     NOT: Sıralama yapılırken tarih, unvan ve alfabetik sıra esas alınmıştır.

 • Duyurular