Profesörlük Takdim Tezleri

TAMAMLANAN PROFESÖRLÜK TEZLERİ

 1. Prof. Dr. Baki KURU, Tespit Davaları, 1963.
 2. Prof. Dr. Bilge UMAR, İcra ve İflas Hukukunun Tarihi Gelişmesi ve Genel Teorisi, 1974.
 3. Prof. Dr. Ergun ÖNEN, İnşai Dava, 1981.
 4. Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN, Kadastro Kanunun Usul Hükümleri, 1988.
 5. Prof. Dr. Ejder YILMAZ, Medeni Usul Hukukunda Yemin, 1989.
 6. Prof. Dr. Ramazan ARSLAN, Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, 1989.
 7. Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK, İcra ve İflas Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası, 1994.
 8. Prof. Hakan PEKCANITEZ, Yabancı Para Alacaklarının Tahsili , 1997.
 9. Prof. Dr. Kamil YILDIRIM, Hukuk Devletinin Gereği: İstinaf, 2000.
 10. Prof. Dr. Ömer ULUKAPI, Noterlik Mesleği ve Noterlerin Hak ve Yükümlülükleri, 2003.
 11. Prof. Dr. Süha TANRIVER, Bilirkişinin Hukuki Statüsü, Hakları, Yükümlülükleri, Yetkileri ve Hukuki Sorumluluğu, 2003.
 12. Prof. Dr. Oğuz ATALAY, Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi, 2005.
 13. Prof. Dr. Erdal TERCAN, Medeni Usul Hukukunda Kesin Sürelerin Kaçırılması Halinde Eski Hale Getirme, 2006.
 14. Prof. Dr. Ali Cem Budak, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, 2008.
 15. Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN, İflas Ertelenmesinin Etkileri, 2008.
 16. Prof. Dr. Timuçin MUŞUL, İflasın Ertelenmesi, 2008.
 17. Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, 2009.
 18. Prof. Dr. İbrahim ERCAN, Belirsiz Alacak ve Tespit Davası, 2013.
 19. Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ, HMK’ nın Zaman Bakımından Uygulanması, 2013.
 20. Prof. Dr. Adnan DEYNEKLİ, - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, 2013; Medeni Usul Hukukunda Islah, 2013.
 21. Prof. Dr. Recep AKCAN, Hakimin Vasıfları, 2013
 22. Prof. Dr. Murat ATALI, Medeni Usul Hukukunda Aleyhe Bozma Yasağı, 2014.
 23. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK, Hukuk Yargılama Usulünde Gider Avansı, 2015.

 

DEVAM EDEN PROFESÖRLÜK TEZLERİ

 1. Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN, Kamulaştırma Bilirkişiliği.
 2. Doç. Dr. Cenk AKİL, Ödeme Emrine İtiraz.
 3. Doç. Dr. Gökçen TOPUZ, Tüketici Mahkemeleri.
 4. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ, Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali (İİK m.280).
 5. Doç. Dr. İbrahim AŞIK, Medeni Usul Hukukunda Keşif.
 6. Doç. Dr. Mine AKKAN, Bir İşin Yapılması veya Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası.
 7. Doç. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK, Küçük Miktarlı Alacakların Takip ve Yargılama Usûlü.
 8. Doç. Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL, Konkordatonun Alacaklıların Hakları Üzerindeki Etkileri.
 9. Doç. Dr. M. Serhat SARISÖZEN, 7101 sayılı Kanun Kapsamında Konkordatoda Yeni Gelişmeler.

NOT: Sıralama yapılırken tarih, unvan ve alfabetik sıra esas alınmıştır.

Duyurular