Profesörlük Takdim Tezleri

Sitemizin Akademik ve Kaynaklar bölümünde bulunan bilgilerinizde eksik veya yanlış bilgi varsa yahut bilgilerinizde herhangi bir güncelleme yapılmasını istiyorsanız özellikle bu hususu mailinizde belirterek ekteki öğretim üyesi bilgi formunu doldurup gönderebilirsiniz. ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİ FORMU için tıklayınız.(mujgan.tuncyucel@medeniusul.org)


TAMAMLANAN PROFESÖRLÜK TAKDİM TEZLERİ

 1. Prof. Dr. Baki KURU, Tespit Davaları, 1963.
 2. Prof. Dr. Bilge UMAR, İcra ve İflas Hukukunun Tarihi Gelişmesi ve Genel Teorisi, 1974.
 3. Prof. Dr. Ergun ÖNEN, İnşai Dava, 1981.
 4. Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN, Kadastro Kanunun Usul Hükümleri, 1988.
 5. Prof. Dr. Ejder YILMAZ, Medeni Usul Hukukunda Yemin, 1989.
 6. Prof. Dr. Ramazan ARSLAN, Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, 1989.
 7. Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK, İcra ve İflas Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası, 1994.
 8. Prof. Hakan PEKCANITEZ, Yabancı Para Alacaklarının Tahsili , 1997.
 9. Prof. Dr. Kamil YILDIRIM, Hukuk Devletinin Gereği: İstinaf, 2000.
 10. Prof. Dr. Ömer ULUKAPI, Noterlik Mesleği ve Noterlerin Hak ve Yükümlülükleri, 2003.
 11. Prof. Dr. Süha TANRIVER, Bilirkişinin Hukuki Statüsü, Hakları, Yükümlülükleri, Yetkileri ve Hukuki Sorumluluğu, 2003.
 12. Prof. Dr. Oğuz ATALAY, Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi, 2005.
 13. Prof. Dr. Erdal TERCAN, Medeni Usul Hukukunda Kesin Sürelerin Kaçırılması Halinde Eski Hale Getirme, 2006.
 14. Prof. Dr. Ali Cem Budak, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, 2008.
 15. Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN, İflas Ertelenmesinin Etkileri, 2008.
 16. Prof. Dr. Timuçin MUŞUL, İflasın Ertelenmesi, 2008.
 17. Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, 2009.
 18. Prof. Dr. İbrahim ERCAN, Belirsiz Alacak ve Tespit Davası, 2013.
 19. Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ, HMK’ nın Zaman Bakımından Uygulanması, 2013.
 20. Prof. Dr. Adnan DEYNEKLİ, - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, 2013; Medeni Usul Hukukunda Islah, 2013.
 21. Prof. Dr. Recep AKCAN, Hakimin Vasıfları, 2013
 22. Prof. Dr. Murat ATALI, Medeni Usul Hukukunda Aleyhe Bozma Yasağı, 2014.
 23. Prof. Dr. Murat Yavaş, Medeni Usul Hukukunda Temyiz, 2015.
 24. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK, Hukuk Yargılama Usulünde Gider Avansı, 2015.
 25. Prof. Dr. H. Özden Özkaya-Ferendeci, (Alman Hukuku’ndaki Örneği İle) Sözlülük İlkesi, 2019.
 26. Prof. Dr. Güray ERDÖNMEZ, Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali (İİK m.280), 2019.
 27. Prof. Dr. İbrahim AŞIK, Medeni Usul Hukukunda Keşif, 2019.
 28. Prof. Dr. M. Serhat SARISÖZEN, 7101 sayılı Kanun Kapsamında Konkordatoda Yeni Gelişmeler, 2021
 29. Prof. Dr. Cenk AKİL, Ödeme Emrine İtiraz, 2020.
 30. Prof. Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL, Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları, 2020.
 31. Prof. Dr. Serdar KALE, Marka Davalarında Yargılama Usulü, 2020.

 

DEVAM EDEN PROFESÖRLÜK TAKDİM TEZLERİ

 1. Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN, Kamulaştırma Bilirkişiliği.
 2. Doç. Dr. Aziz Serkan ASLAN, Hukuk Yargılamasında Videokonferans Yöntemi.
 3. Doç. Dr. Gökçen TOPUZ, Tüketici Mahkemeleri.
 4. Doç. Dr. Mine AKKAN, Bir İşin Yapılması veya Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası.
 5. Doç. Dr. Nur BOLAYIR, İlâmlı İcra Takibinde İcranın Durdurulması.
 6. Doç. Dr. Efe DIRENİSA, Alacağın Devrinin Tahkim Şartına Etkisi

NOT: Sıralama yapılırken tarih, unvan ve alfabetik sıra esas alınmıştır.

Duyurular